ספר המצוות לאו קפה


מצות לאו קפה - לא לאכול שומן בהמה (חלב)


הזהירנו מאכול חלב בהמה טהורה, והוא אמרו "כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו(ויקרא ז, כג). וכבר נכפלה האזהרה בו וגזר בו הכרת בביאור אם היה מזיד. ואם היה שוגג, חייב קרבן חטאת קבועה.

וכבר התבאר משפטי מצוה זו בפרק קמא מחולין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo185