ספר המצוות לאו קא


מצות לאו קא - לא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד

הזהירנו משחוט בהמה ובנה ביום אחד, בין בקדשים בין בחולין, והוא אמרו "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד(ויקרא כב, כח).

ומי שעבר ושחט – לוקה. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בחמישי מחולין (משנה, חולין, פרק ה').

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo101