ספר הישר לרבינו תם

ספר הישר לרבינו תם
חידושים ותשובות

לפי מהדורת ווינה תקע"א עם הוספות.

הקדמה

  • מסכת יבמות

א | ב