ספרי על דברים כו יג

<< ספרי על דברים • פרק כו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


ואמרת. בכל לשון:

לפני ה' אלהיך. זה וידוי מעשר:

בערתי הקודש מן הבית. זה מעשר שני ונטע רבעי:

וגם נתתיו ללוי. זה תרומה ותרומת מעשר:

לגר ליתום ולאלמנה. זה מעשר עני ולקט שכחה ופיאה אעפ"י שאין מעכבי' את הודוי:

ד"א מן הבית - זו חלה.

ד"א מן הבית - כיון שהפרשתו מן הבית אין אתה נזקק לכל דבר:

ככל מצותך. שאם הקדים מעשר ראשון לשני אין בכך כלום:

כאשר צויתני. לא נתתיו למי שאינו ראוי:

לא עברתי ממצותי'. ולא הפרשתי ממין על שאינו מינו לא מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש ולא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש:

ולא שכחתי. לא שכחתי מהזכיר שמך ולברכך: