ספרי על דברים כו י

י.

ועתה . מיד.

הנה . בשמחה.

הבאתי . משלי.

את ראשית פרי האדמה . מכאן אמרו, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, אשכול שביכר, רמון שביכר - קושרין אותו בגמי, ואומר "הרי אלו בכורים".

אשר נתתה לי ה' . מכאן אמרו, האפטרופוס והעבד ושליח ואשה וטומטום ואנדרוגינוס - מביאין ואין קורין, שאין יכול לומר " אשר נתתה לי ה' ".

והנחתו לפני ה' א-להיך, והשתחוית לפני ה' א-להיך . מלמד שטעונים (הנפה) [הנחה] ב' פעמים, אחת בשעת קריאה ואחת בשעת השתחואה.ראו גם: התורה והמצוה על דברים כו י - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-26-10