ספרי על דברים כו יב

ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה. תן לכל אחד ואחד חלקו:

ואכלו בשעריך ושבעו. תן להם כדי שובעם. מכאן אמרו: אין פוחתים לעני בגורן מחצי קב חטים או קב שעורים, דברי ר' יהודה. ר' אומר חצי קב:

בשעריך. מלמד שאין מוציאים אותו מן הארץ לח"ל. אמרו משפחות בית נבטלה היתה בירושלם ונתנו להם חכמים ו' מאות ככרי זהב ולא רצו להוציאם חוץ לירושלים: