ספרי על דברים כד יב


קמג.

ואם איש עני הוא . אין לי אלא עני, עשיר מנין? ת"ל ואם איש . א"כ למה נאמר " עני "? ממהר אני ליפרע על ידי עני, יותר מן העשיר.

לא תשכב בעבוטו . שלא תשכב ועבוטו עמך.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כד יב - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-24-12