פתיחת התפריט הראשי

ושמע אישה - להוציא את החרש.

ושמע אישה - אין לי אלא ששמע הוא, השמיעוהו אחרים מנין? - ת"ל וקמו כל נדריה.

והחריש לה - עד שיהיה מתכוון לה. שאם נדרה אשתו, ואמר סבור הייתי שהיא ביתו- הרי זו יחזור ויפר, שנאמר והחריש לה - עד שיהא מתכוון לה:

וקמו כל נדריה - שאם נדרה וקיים וחזר והפר, שומע אני יהיה מופר? ומה אני מקיים וקמו כל נדריה? - עד שלא יפר, או אף משיפר - ומה אני מקיים והפר את נדריה? עד שלא קיים, או אף משקיים? ת"ל יקומו. מגיד הכתוב שכל נדר שקיים שעה אחת - אין יכול להפר: