ספרי על במדבר ל ה

<< ספרי על במדבר • פרק ל >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


ושמע אביה - להוציא את החרש. ושמע אביה - אין לי אלא ששמע אביה. השמיעוהו אחרים מנין? ת"ל וקמו כל נדריה:

והחריש - שהוא מתכוון לה, שאם נדרה בתו ואמר סבור הייתי שאשתי - הרי זה יחזור ויפר, שנאמר והחריש לה, שיהיה מתכוון לה:

וקמו כל נדריה וכל אסר - שאם נדרה וקיים וחזר והפר, שומע אני יהיה מופר? ומה אני מקיים וקמו כל נדריה? עד שלא יפר. או אף משיפר, ומה אני מקיים וקמו כל נדריה עד שלא קיים? או אף משקיים? תלמוד לומר יקום; מגיד הכתוב שכל נדר, אם קיים שעה אחת - אין רשאי להפר: