ספרי על במדבר י לד

וענן ה' עליהם יומם. מכאן אמרו: ז' עננים הם. וענן ה' להם יומם. במדבר יד ועננך עומד עליהם. (שם) ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם. במדבר ט ובהאריך הענן. שמות מ ובהעלות הענן. (שם) ואם לא יעלה הענן. (שם) כי ענן ה' על המשכן. ז' עננים היו: ד' מארבעה רוחותם, ואחת למעלה ואחת למטה, ואחת מלפניהם: הגבוה מנמיכו והנמוך מגביהו ומכבד את הנחשים ואת העקרבים ומכבד ומרבץ לפניהם.

ורבי יהודה אומר: י"ג היו. ב' מכל רוח ורוח, ושנים מלמעלה ושנים מלמטה ואחד מלפניהם.

ר' יאשיה אומר: ד'. רבי אומר: ב'. וענן ה' עליהם יומם - על החיגרים ועל הסומים ועל הזבים ועל המצורעים.

וענן ה' עליהם יומם. מנין אתה אומר שאם היה א' מישראל נמשך מתחת כנפי הענן - נמשך עמו לאחוריו עד שעה שחוזר? ת"ל וענן ה' עליהם. או, כשם שמגין עליהם ביום כך מגין עליהם בלילה? ת"ל יומם: ביום מגין ואין מגין בלילה. אמור מעתה: עמוד ענן לא היה מגין עליהם בלילה. יכול עמוד האש יהיה מאיר עליהם ביום? ת"ל ואש תהיה לילה בו. בלילה הוא מאיר ואין מאיר ביום. או, כשם שמאיר לישראל כך מאיר לאומות העולם? ת"ל ואש תהיה לילה בו לעיני כל ישראל. על ישראל הוא מאיר ואינו מאיר לא"ה.

ר' שמעון בן אלעזר אומר: מנין אתה אומר, כל אותם מ' שנה שהיו ישראל במדבר לא נצרכו לנר, אלא אפי' נכנס אדם חדר לפנים מן החדר כמו פנס נכנס עמו עד שעה שחוזר? ת"ל (שם) לעיני כל ישראל בכל מסעיהם. הא, אפי' אדם נכנס חדר לפנים מן החדר - עמוד האש מאיר לפניו!