פתיחת התפריט הראשי

ספרא על ויקרא ז לב
[ו] "שוק הימין" -- אין לי אלא שוק שנוהג זרוע; חולין מנין?‏[1]    תלמוד לומר "תתנו".

זרוע מוקדשים מנין?    תלמוד לומר "מזִבְחי שלמיכם".
זהו שאמרנו לרבות זבחי שלמי צבור שיטענו תנופה שחוטים.


  1. ^ שמתי פיסוק כמיטב הבנתי של פירוש המלבי"ם, עיי"ש. וצע"ע - ויקיעורך