ספורנו על קהלת ב יט

<< ספורנו על קהלת • פרק ב
יח • יט • 


"ומי יודע, החכם יהיה" באופן שאקווה להיות זוכה במה שאניח עמלי וקנייני לחכם, שישתדל בהם להשלים את נפשו השכלית עד שתקנה נצחיות לרצון בוראה, באופן שאזכה גם אני, בהיותי עוזר לזה?