ספורנו על קהלת ב


פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

ועם זה, "שנאתי את כל עמלי" שאני עמל בעסקי חיי שעה, "שאניחנו לאדם שיהיה אחריי", והנני בזה מצטער על עולם שאינו שלי.

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומי יודע, החכם יהיה" באופן שאקווה להיות זוכה במה שאניח עמלי וקנייני לחכם, שישתדל בהם להשלים את נפשו השכלית עד שתקנה נצחיות לרצון בוראה, באופן שאזכה גם אני, בהיותי עוזר לזה?