סמ"ג עשה קיט

<< · סמ"ג · עשה · קיט · >>


מצות עשה קיט - להתקין מקום להיפנות בו במחנה המלחמה

מצות עשה לתקן מקום אחד מחוץ למחנה להפנות בו אנשי המחנה כדי שיהא המחנה נקי׳[1] ואף לקטנים, שנאמר ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ.

ויהיה לכל אחד ואחד יתד תלויה עם כלי מלחמתו, שילך במקום ההוא ויחפור באותו יתד גומא אחת לצאת בה ויחזור ויכסה, שנאמר ויתד תהיה לך על אזניך והיה בשבתך חוץ וחפרת בה ושבת וכיסית את צאתך וגו׳ והיה מחניך קדוש. פי׳ אזניך כלי זיין.

וכל עניין זה מצות עשה אחת היא.

ראו גם עריכה

הערות עריכה

קיצור דרך: smg/ase119

  1. ^ כדאמר בפ״ק מי שמת דף פ״ו וכל הסוגיא בספרי פרשה תצא