סמ"ג לאו קפג

<< · סמ"ג · לאו · קפג · >>


מצות לאו קפג - שלא יאכל שכיר בזמן עבודתו מהדבר שיעבוד בו

כתוב בפרשת תצא כי תבא בקמת רעיך וקטפת מלילות בידך וחרמש לא תניף על קמת רעיך. ותניא [בספרי פרש' תצא] בידך ולא במגל ולא בחרמש. וכאשר הזהיר לפועל שלא לקטוף קמה ולאכל כי אם ביד, כך הזהיר בכרם שלא לבצור לצורך אכילתו כדבר שדרכו לבצור, שהרי סמוכים זה לזה. ואפילו רבי יהודה ביבמות דף ד'] דלא דריש סמוכין במשנה תורה דריש ועוד דכתיב כי תבא בכרם רעיך וכתיב וכי תבא בקמת רעיך, וי"ו מוסיף על עניין ראשון ולמדין זה מזה, אמנם בספרי ספרד אין שם וי"ו. ורבי' משה כתב [בהלכות שכירות] שלא יאכל הפועל כשיבצור הכרם עד שימלא סלו ואח"כ אוכל עד שיעריהו למקום אחר. ושאר הלכות פועל ושכירות יתבארו בסמ"ע [מ"ע צא].