<< · סמ"ג · לאו · קעה · >>


מצות לאו קעה - לא למכור עבד עברי על אבן המקח

כתוב בפרשת בהר "כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד(ויקרא כה, מב). פירוש: לא ימכרו בהכרזה, לומר ולהכריז "כאן יש עבד לימכר". כדתניא בתורת כהנים (שם): לא יעמידנו בסימטא ולא יעמידנו על אבן המקח.