סמ"ג לאו קעו

<< · סמ"ג · לאו · קעו · >>


מצות לאו קעו - לא לעבוד בעבד עברי עבודת בזיון המיוחדת לעבדים

כתוב בפרשת בהר "וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך לא תעבוד בו עבודת עבד(ויקרא כה, לט). פירוש עבודות של גנאי שיהא נראה כעבד. כדתניא בתורת כהנים (שם) שלא ינעול לו מנעליו ולא יחלוץ, ולא יוליך כליו אחריו לבית המרחץ.

"בו" אי אתה עובד, אבל אתה עובד בבני חורין עבודת עבד שהרי אין לו בושת בזה, שאינו עובדו אלא ברצונו.