סמ"ג לאו קעד

<< · סמ"ג · לאו · קעד · >>


מצות לאו קעד - לא לרדות בעבד עברי בעבודת פרך

"ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך(ויקרא כה, מו) בפרשת בהר. מכאן אסרה תורה שלא לעבוד בעבד עברי בפרך. ותניא בתורת כהנים (בהר פרק ז') "בו" אי אתה רודה בפרך, אבל אתה רודה בבן חורין.

ונלמד "פרך" זה מפרך האמור במצרים, "ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך(שמות א, יג). ותניא (שמות רבה א יא) "בפרך" שהיו מחליפין נשים עבודת לאנשים ועבודת אנשים לנשים, עבודת יום לעבודת לילה ועבודת לילה לעבודת יום.

ותניא (ספרא בהר ז) "לא תרדה בו בפרך", לא יאמר לו "החם לי כוס הזה" והוא אינו צריך, "צנן את הכוס הזה" והוא אינו צריך. ואם תאמר לעצמי אני עושה דבר זה המסור ללב, נאמר בו "ויראת מאלהיך(ויקרא כה, מג).