<< · סמ"ג · לאו · קל · >>


מצות לאו קל - לא לאכול שרץ העוף (חרקים וכו')

חגב טמא הרי הוא בכלל שרץ העוף. והאוכל כזית משרץ העוף לוקה שנ' כל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכל. ואיזה שרץ העוף? כגון זבוב ויתוש ודבורה וצירעה וכיוצא בהן. וכבר בארנו במ"ע [כ"ט] סימני בהמה וחיה וסימני עופות וסימני דגים וסימני חגבים.