סמ"ג לאו קכט

<< · סמ"ג · לאו · קכט · >>


מצות לאו קכט - לא לאכול דג טמא

האוכל כזית מדג טמא לוקה שנאמר ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ועובר על עשה כל אשר לו סנפיר וקשקשת אותם תאכלו מכלל שמי שאין לו סנפיר וקשקשת לא יאכל חולין [דף ס"ז] תני דבי רבי ישמעאל במים במים שני פעמים הרי הם שני ריבויין ביחד והטל מיעוט בימים ובנחלים ביניהן ודרשיהו בריבה ומיעוט וריבה ודורש שם דווקא בימים ובנחלים מי שיש לו סימן טהרה אכול אבל מי שאין לו סימן טהרה לא תאכל הא בכלים בבורות שיחין ומערות העצורין ככלים אפי' מי שאין לו תאכל.