סמ"ג לאו צא

<< · סמ"ג · לאו · צא · >>


מצות לאו צא - לא לגלות ערוות אשת אב ואע"פ שאינה אימו

שלא לגלות ערות אשת האב, בין בחיים בין לאחר מיתת האב, שנאמר "ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך היא(ויקרא ח, ח). ומלשון "ערות אביך היא" שלא הוצרך ליכתב, אנו למדים בסנהדרין (דף נד.) שבא לרבות לאחר מיתה. ובפרשת קדושים כתיב "איש אשר ישכב את אשת אביו ערות אביו גלה מות יומתו שניהם דמיהם בם(ויקרא כ, יא). וכל "דמיהם בם" האמורה בפרשה היא סקילה, כאשר בארנו לעיל. ומ"ערות אביו גלה" שלא היה צריך ליכתב, אנו למדין שבא לרבות עונש סקילה לבא על אשת אביו לאחר מיתת אביו.