סדר עולם רבא פרק א

פרק א

עריכה

מאדם ועד המבול אלף ותרנ"ו שנים. וזה פרטן: אדם ק"ל. שת ק"ה. אנוש צ'. קינן ע'. מהללאל ס"ה. ירד קס"ב. חנוך ס"ה. מתושלח קפ"ז. למך קפ"ב. (בראשית ז ו): "ונח בן שש מאות וגו'". חנוך קבר את אדם. וחיה אחריו נ"ז שנה. מתושלח (מצאו) [מיצה] ימיו עד המבול. מן המבול עד הפלגה ש"מ שנה . נמצא נח חיה אחר הפלגה עשר שנים. אבינו אברהם היה בפלגה בן מ"ח שנה. אמר רבי יוסי: נביא גדול היה עבר שקרא שם בנו פלג ברוח הקודש, שנאמר (בראשית י כה): "כי בימיו נפלגה הארץ וגו'" אם בתחילת ימיו, והלא יקטן אחיו היה קטן ממנו והוליד י"ג משפחות ונתפלגו. ואם תאמר באמצע ימיו, והלא לא באה לסתום אלא לפרש. הא אינו אומר כי בימיו נפלגה אלא בסוף ימיו. אברהם אבינו היה בשעה שנדבר עמו [הקב"ה] בין הבתרים בן ע' שנה שנאמר (שמות יב מא): "ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה וגו'". לאחר שנדבר עמו ירד לחרן ועשה שם חמש שנים שנאמר (בראשית יב ד): "ואברם בן חמש {שנים} ושבעים שנה בצאתו מחרן". נמצא מן הפלגה ועד שיצא אברהם אבינו מחרן – כ"ז שנים, הן הן (בראשית יד ד): "שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר ושלש עשרה שנה שנה מרדו ובארבע עשרה שנה בא כדרלעומר". אותה השנה שיצא בה אבינו אברהם מחרן היא היתה שנת הרעב וירד למצרים ועשה שם שלשה חדשים ועלה ובא וישב באלוני ממרא אשר בחברון. והוא השנה שכבש בה את המלכים. ועשה שם עשר שנים עד שלא נשא את הגר שנאמר (בראשית טז ג): "ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית וגו' מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען וגו'". וכתיב (בראשית טז טז): "ואברם בן שמונים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל". נמצא ישמעאל גדול מיצחק י"ד שנה. נמצא מן הפלגה ועד שנולד אבינו יצחק נ"ב שנה , ישיבתה של סדום נ"א שנה. מהן שלוה והשקט היה לה ולבנותיה כ"ו שנה. ומן המבול ועד שנולד יצחק שצ"ב שנה. וזה פרטן: (בראשית יא י): "אלה תולדות שם, שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול" ארפכשד ל"ה שלח ל' עבר ל"ד פלג ל' רעו ל"ב שרוג ל' נחור כ"ט תרח ע' (בראשית כא ה): "ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו". אבינו יצחק היה כשנעקד על המזבח בן ל"ז שנה. (בראשית כא לד): "ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים" הימים הללו מרובים על של חברון שהיו כ"ה שנה והללו כ"ו שנה. בו בפרק נולדה רבקה. נמצא - אבינו יצחק נשא את רבקה בת ג' שנים. אבינו אברהם קבר את תרח אביו לפני מיתתה של שרה ב' שנים. יעקב שימש את אבינו אברהם - ט"ו שנה. - את שם נ' שנה. נמצאת אומר אבינו יעקב שמש את שם נ' שנה, ושם שמש את משותלח צ"ח שנה, ומתושלח שמש אדם הראשון רמ"ג שנה נמצאת אומר ד' מתוך כ"ב דורות וז' בני אדם שקפלו את העולם כולו. ואלו הן: אדם הראשון ומתושלח ושם ויעקב ועמרם ואחיה השילוני ואליהו – ועדיין הוא קיים: