סדר עולם רבא פרק ב

פרק ב עריכה

אבינו יעקב היה בשעה שנתברך בן ס"ג שנה. שנאמר (בראשית כח ו, ז, ח, ט) "וירא עשו כי ברך יצחק וגו' וישמע יעקב אל אביו וגו' וירא כי רעות וגו' וילך עשו אל ישמעאל וגו'" שאין תלמוד לומר אחות נביות ומה תלמוד לומר אחות נביות, מלמד שקידשה ישמעאל ומת והשיאה לעשו נביות אחיה. עשה אבינו יעקב בארץ ישראל י"ד שנה מוטמן ומשמש את עבר, ועבר מת אחר ירידתו של של יעקב אבינו לארם נהרים – שתי שנים. יצא משם ובא לו לארם נהרים. נמצא עומד על הבאר בן ע"ז. כ' שנה עשה בבית לבן ז' עד שלא נשא את האמהות, ז' משנשא את האמהות, ושש שנים אחר שנולדו י"א שבטים ודינה, נמצאו כל השבטים נולדו בז' שנים חוץ מבנימין, כל אחד ואחד לז' ‏חדשים. יצא מארם נהרים ובא לסכות ועשה שם י"ח חדשים שנאמר (בראשית לג יז): "ויעקב נסע סכתה וגו'". יצא מסכות ובא לבית אל ועשה שם ששה חדשים - מקריב למקום. יצא משם ונולד לו בנימין ומתה רחל ובו בפרק מתה ‏רבקה ודבורה. נמצאת רחל מתה בת ל"ז שנה ולאה לא עברה על מ"ד שנה. נמצאו רחל ולאה נישאו בנות כ"ב כ"ב[הגה 1] שהיו תאומות. בא לו ‏אצל יצחק אבינו ארצה כנען ושמשו כ"ב [הגה 2] שנה ויוסף שימשו ט' שנים (בראשית לז ב): "אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה" ובו בפרק מתה לאה. ירד יוסף למצרים ועשה בבית פוטיפר י"ב חדשים שנאמר (בראשית לט ה): "ויהי מאז הפקיד אותו וגו'" בבית מפני החמה ובשדה מפני הצינה [הגה 3] ועשה בבית האסורים י"ב שנה שנאמר (תהלים קה יח): "ענו בכבל רגלו וגו' עד עת בא דברו וגו'" בשנת ל' שנה יצא מבית האסורים שנאמר (בראשית מא מו): "ויוסף בן שלשים שנה בעמדו וגו'" בו בפרק מת יצחק ושבע שני השבע ושתים שני הרעב נמצא יוסף כשירדו ‏אבותינו למצרים בן ל"ט שנה, ולוי בן מ"ד שנה נמצא שפירש יוסף מיעקב אביו שלא שימשו כ"ב שנה. בתוך אלו השנים נשא יהודה את בת שוע שנאמר (בראשית לח א): "ויהי בעת ההיא וירד יהודה וגו' וירא שם יהודה וגו'". שנה אחת לעיבורו של ער הגדיל ער ז' שנים ונשא אשה הרי שמנה, שנה אחת אחת לער שנה אחת ‏לאונן – שייבם, שנה אחת לשבי אלמנה בית אביך. שנה אחת לוירבו הימים ותמת בת שוע. שנה אחת לעבורו של פרץ. הגדיל פרץ שבע שנים ונשא אשה הרי י"ח גירסת הגר"א: כ' שנה אחת לחצרון. שנה אחת לחמול. וחצרון וחמול ירדו עמו למצרים. כיוצא בו אתה אומר [ביאור 1], הרן הוליד את לוט. כמה גדול אברהם משרה, עשר שנים שנאמר (בראשית יז יז): "ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד". כמה אברהם גדול מנחור, שנה. כמה נחור גדול מהרן, שנה. הגדיל הרן שש שנים ונשא אשה, הרי ח' – שנה אחת ללוט, שנה אחת ליסכה שהיא שרה, ולמה נקרא שמה ישכה, שהכל סוכין בה שנאמר (בראשית יב טו): "ויהללו אותה אל פרעה". דבר אחר: יסכה, שהיתה סוכה בנבואה שנאמר (בראשית כא יב): "כל אשר תאמר אליך שרה וגו' {שמע בקולה}". אבינו אברהם היה בשעה שמל - בן צ"ט שנה שנאמר (בראשית יז כד): "ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמולו". ומת בן קע"ה שנים. ושרה מתה בת קכ"ז שנה שנאמר (בראשית כג א): "ויהיו חיי שרה וגו' {מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים}". יצחק מת בן ק"פ שנה. ויעקב מת בן קמ"ז שנה (בראשית מז כח): "ויהיו ימי יעקב שני חייו וגו' {שבע שנים וארבעים ומאת שנה}":

הגה עריכה

  1. ^ כ"א כ"א.(הגר"א)
  2. ^ כ"א. (הגר"א)
  3. ^ בבית מפני הצינה ובשדה מפני החמה. (הגר"א)

ביאור עריכה

  1. ^ שהולידו בקטנותם. (הגר"א)