ל"ק ויכול לחזור בו אפי' אחר שנולד כמו בדשלב"ל ואם תפס אחר שנולד מהני מטעם מחילה בטעות כמבואר בסי' רט סעיף ד':

דלא כי"ח החולקין הן הי"א שהביא הרב בהג"ה סי' רט סעיף ד' דאף בדשלב"ל אם אמר לכשיהיה בעולם דקנה (סמ"ע) ועיין ביאורים דליתא דבדשלב"ל ר"ע מודי' דלא מהני רק דלדשלב"ל עדיף:

קנאו במשיכה פי' תחלת הזיכוי ע"י אחר להעובר היה ע"י משיכה אבל ק"ס לא מהני דהדרא סודר למרי' וכן חזקה אפי' ע"י עשיית גדר והגדר עדיין קיים לא מהני כיון דתחילת עשיית החזקה כבר כלתה (פרישה):

ואם היה בנו הטעם דדעתו של אדם קרובה אצל בניו וגמר ומקנה לו בכל לבו משא"כ בבן בנים ולכך בעינן נמי שיהיה הולד בן קיימא דבלא"ה אין דעתו קרובה אליו (סמ"ע) ואפי' בברי מהני לדיעה זו ומזה הוכיח הראב"ד דכ"ש דעובר יורש הוא והש"ך כתב דעובר לאו יורש הוא והא דמהני בבנו הוא מטעם דהוי כהודה שהקנה לו בקנין ע"מ להקנות א"נ עשו שאינו זוכה כזוכה ועיין ביאורים סתירת דבריו וע"ש דבבנו בעינן ג"כ שיהיה המקנה קיים שלא יחזור בו עד שיוולד:

כבר מעוברת משמע אפי' קודם מ' יום (סמ"ע) והש"ך חולק עליו וס"ל דקודם מ' יום מיא בעלמא הוא ולא מיקרי עובר כלל אפי' לענין ירושה הבא מאליה:

דוקא בשכ"מ משום דלא תטרף דעתו:

קנה הוא מחצה ואם אמר לבנו קני את ועובר שלי שתתעבר ממני אשתי נוטל הבן הנולד כבר מחצה בראש ואח"כ חולקין הוא והעובר לכשיולד המחצה השניה: