נתיבות המשפט/חידושים/רא

ופסקו הדמים דאפילו במשיכה בעינן פיסוק דמים כמבואר בסי' ר' (סמ"ע):

ורשם על המקח אבל בקרקעות לא מהני קנין סטימתא אם לא שידוע שהמנהג גם בקרקעות לקנות בסטימתא קנין גמור (ש"ך) ועיין ביאורים דבמטבע לא מהני קנין סטימתא וקנין סטימתא אפילו במטלטלין הוא רק קנין דרבנן:

רשום מקחך וה"ה אם אמר לו סתם זיל קני (סמ"ע) ועיין ביאורים לעיל סי' קצ"ח ס"ק ד' שם כתבתי דאפילו נתן כל המעות וקנה בסטימתא ואף דשייך גבי החשש דנשרפו חיטיך מ"מ קנה ע"ש:

שתקע כפו אין כוונתו שנתן כפו לשבועה דלא מיירי מזה רק מיירי מדרך התגרים שנתן כפו לקנין (סמ"ע):

שמוסרים לקונה המפתח אף דהחצר אינו נקנה במסירת המפתח כמבואר לעיל סי' קצ"ב מ"מ כשנוהגים הסוחרים להקנות הסחורה ע"י מסירת מפתח מהחדר שמונח שם הסחורה קונה הסחורה אי נמי כשיש מנהג להקנות החדר במסירת המפתח ג"כ קונה (סמ"ע) וע' בקצה"ח שהביא בשם המרדכי דבדבר שלא בא לעולם לא מהני קנין סטימתא: