משנה תרומות יא ד

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת תרומות · פרק יא · משנה ד | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

עוקצי תאנים ז וגרוגרות, והכליסים והחרובין של תרומה, אסורים לזרים.

משנה מנוקדת

עֻקְצֵי תְּאֵנִים וּגְרוֹגְרוֹת, וְהַכְּלִיסִים וְהֶחָרוּבִין, שֶׁל תְּרוּמָה,

אֲסוּרִים לְזָרִים:

נוסח הרמב"ם

עוקצי תאנים,

וגרוגרות,
והכליסין,
והחרובין, של תרומה - אסורים לזרים.

פירוש הרמב"ם

עוקץ - הוא העץ הקטן הדבק בבדי האילן ובעיקר הפרי.

וגרוגרות - הם התאנים היבשים.

וכליסין - מין ממיני התאנים:

פירוש רבינו שמשון

עוקצי תאנים. אמרינן בירושלמי (הל' ג) רבי זעירא בשם רבי אליעזר אומר מתניתין במובלעים באוכל:

כליסין. מיני פירות כדאמר באלו טרפות (דף סז:) יתושין שבכליסים:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

עוקצי תאנים - שבהם תאנים מחוברים לאילן:

הכליסין - רמב"ם פירש שהם מין ממיני התאנים:

פירוש תוספות יום טוב

עוקצי תאנים וכו'. בירושלמי רבי זעירא בשם ר"א אומר מתניתא במובלעים באוכל. כן כתב הר"ש. והרמב"ם בפרק י"א כתב אע"פ שאין בהן אוכל:

[*והכליסין. כתב הר"ב פירש הרמב"ם כו' ולא פירש כן הר"ב בסוף פרק קמא דעוקצין וע"ש]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ז) (על המשנה) עוקצי תאנים בירושלמי מתניתא במובלעין באוכל והר"מ כתב אע"פ שאין בהן אוכל:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

עוקצי תאנים וכו':    כתב ה"ר יהוסף ז"ל הכי פירושא דהאי מתני' עוקצי תאנים ועוקצי גרוגרות ועוקצי כליסין ועוקצי חרובין שהן תרומה כולן אסורין לזרים כן נ"ל אך קצת קשה דה"ל למימר וכליסין וחרובין וצ"ע ע"כ. וכתב הר"ש שירילי"ו ז"ל ובערוך גריס כאן בליסין בבי"ת. וכתב רבינו מאיר דגרסי' הכא והלובסין כי ההיא דלקמן פ"ב דמעשרות הי' עושה בלובסין והן מין תאנים והעוקץ הוא העץ שתלוי בו הפרי ויש בו קצת מתיקות ומפ' בירוש' במובלעות באוכל דהיינו מן הקשר ולפנים וכתב רמב"ש ז"ל דמשום עוקצי חרובין הוא דאצטריך שהיוצא חוץ לעומת האוכל הוא קשה ואפי' הניית מציצה אין בו ואינו כן דלכך דקדקו במובלעות באוכל כלומר שנידונין כאוכל שיש בהן קצת טעם ולכך פירשתי מן הקשר ולפנים דהיינו לצד האוכל דכל אלו לצד האוכל משפעין וחזו לאכילה ע"כ אבל הרמב"ם ז"ל כתב אע"פ שאין בהן אוכל. אמר המלקט אבל כליסין בכ"ף הם מין קטניות כדמשמע בירוש' פ' האשה שהיתה אוכלת בתרומה ובבבלי ס"פ אלו טריפות:

{{#קיים:תפארת ישראל על תרומות יא|

תפארת ישראל

יכין

עוקצי:    שטיעל:

תאנים וגרוגרות והכליסים:    ציסער ערבזען. וי"א מין תאנה:

והחרובין:    באקסהאָרן:

בועז


פירושים נוספים