משנה תרומות ח ז

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת תרומות · פרק ח · משנה ז | >>

המשמרת של יין, אסורה משום גילוי.

רבי נחמיה מתיר.

משנה מנוקדת

הַמְּשַׁמֶּרֶת שֶׁל יַּיִן, אֲסוּרָה מִשּׁוּם גִּלּוּי.

רַבִּי נְחֶמְיָה מַתִּיר:

נוסח הרמב"ם

משמרת של יין -

אסורה משום גילוי.
ורבי נחמיה - מתיר.

פירוש הרמב"ם

משמרת - ידוע.

ואומר בכאן, כי אם יהיה היין שותת מכלי אל כלי אחר, ותהיה המשמרת על פי הכלי שהיין שותת בו, שהיא אסורה משום גילוי אף על פי שהמשמרת מכסה אותו, מפני שנאמר שמא הטיל הנחש הארס ביין שהיה במשמרת, וירד עם היין אל הכלי השני.

ורבי נחמיה אומר, כי הארס במשמרת ישאר ולא ירד לכלי, לפי שחלקיה מתדבקין ומסתבכין קצתם עם קצתם, ולא יצאו אותם חלקים על נקבי המשמרת, כי הארס היוצא מן הנחש זה דרכו.

ואין הלכה כרבי נחמיה:

פירוש רבינו שמשון

משמרת שמסננין בה יין אע"ג דלמטה מכוסה אסורה משום עליונה שהארס עובר דרך המשמרת ור' נחמיה מתיר שהארם צף:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

משמרת של יין - אף על פי שהכלי התחתון מכוסה במשמרת, יש בו משום גלוי, שהארס עובר דרך המשמרת והולך לכלי התחתון:

ורבי נחמיה מתיר - לפי שהארס צף ואינו עובר. ואין הלכה כרבי נחמיה:

פירוש תוספות יום טוב

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

אין פירוש למשנה זו.

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

המשמרת וכו':    ירוש' המשמרת של יין פי' שהוא כלי עשוי ככברה לסנן בו היין ע"ג פי חבית או כלי אחר ר' יהודה אומר אם היתה פקוקה מלמעלה אע"פ שהיא פתוחה מלמטן אין בו משום גלוי דכיון שמנטף מתירא הנחש לבוא ונבעת ר"נ אומר אם היתה התחתונה מכוסה אע"פ שהעליונה מגולה מותר מפני שארס נחש עומד בסבכה ועומד מלמעלה ואינו עובר. וכתב הר"ש שירילי"ו ז"ל דת"ק דמתני' לית לי' דר' יהודה:

ר' נחמי' מתיר:    פי' הר"ן ז"ל בפ"ב דע"ז שמפני שהיא מנטפת שומע קולו ובורח. וכתב הר"ר יהוסף ז"ל ברוב הספרים ל"ג זו המשנה ע"כ. עוד כתב המשמרת וכו' פי' כשהיין מגולה בתוך המשמרת כי הארס יוצא עם היין ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

המשמרת של יין:    באטטיג לסנן היין:

אסורה משום גלוי:    אפי' הכלי התחתון שהוא מכוסה דהארס עובר במסננת:

רבי נחמיה מתיר:    דאין הארס עובר. ונ"ל דלא פליגי במציאות. דא"כ נבדקה אם נשאר צף או לא. ודוחק לומר דלר"נ נשאר צף אף שאינו נראה. אלא לכ"ע נשאר צף אלא דלת"ק אעפ"כ הדק שבארס עובר בהמשמרת והוא אפשר שיזיק ואע"ג שהרבה שתו ולא מתו אינה ראי' דאעפ"כ אפשר שיזיק לאדם שאין טבעו חזק [כש"ס ע"ז ד"ל ע"ב]:

בועז

פירושים נוספים