משנה תמיד ה רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת והן בירכו וקראו עשרת הדברים שמע (דברים ו ד) והיה אם שמוע (דברים יא יג) וויאמר (במדבר טו לז) ובירכו את העם שלש ברכות אמת ויציב ועבודה וברכת כהנים ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר היוצא.

(ב) אמר להם חדשים לקטורת בואו והפיסו הפיסו זכה מי שזכה חדשים עם ישנים בואו והפיסו מי מעלה איברים מן הכבש למזבח רבי אליעזר בן יעקוב אומר המעלה איברים לכבש הוא מעלה אותן על גבי המזבח.

(ג) מסרום לחזנים היו מפשיטין אותן את בגדיהם ולא היו מניחין עליהם אלא מכנסיים בלבד וחלונות היו שם וכתוב עליהם תשמיש הכלים.

(ד) מי שזכה בקטורת היה נוטל את הכף והכף דומה לתרקב גדול של זהב מחזיק שלשת קבין והבזך בתוכו מלא וגדוש קטורת וכסוי היה לו וכמין מטוטלת היה עליו מלמעלן.

(ה) מי שזכה במחתה נטל מחתת הכסף ועלה לראש המזבח ופינה את הגחלים הילך והילך וחתה מן המאוכלות הפנימייות וירד ועירן לתוך של זהב נתפזר ממנה כקב גחלים והיה מכבדן לאמה ובשבת כופין עליהם פסכתר ופסכתר הייתה כלי גדול מחזקת לתך ושתי שרשרות היו בה אחת שהוא מושך בה ויורד ואחת שהוא אוחז בה מלמעלן בשביל שלא תתגלגל ושלשה דברים הייתה משמשת כופין אותה על קב גחלים ועל השרץ בשבת ומורידין בה את הדשן מעל גבי המזבח.

(ו) הגיעו בין האולם ולמזבח נטל אחד את המגרפה וזרקה בין האולם ולמזבח אין אדם שומע קול חברו בירושלים מקול המגרפה ושלשה דברים הייתה משמשת כוהן שהוא שומע את קולה יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות והוא רץ ובא ובן לוי שהוא שומע את קולה יודע שאחיו הלויים נכנסין לדבר בשיר והוא רץ ובא וראש המעמד היה מעמיד את הטמאים בשערי המזרח.

הדף הראשי של משנה תמיד ה