משנה שבת ה דפוסים

<< | משנה שבת ה דפוסים | >>

משנה אעריכה

במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה?

יוצא הגמל באפסר, ונאקה בחטם, ולובדקיס בפרומביא, וסוס בשיר, וכל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר, ומזין עליהן וטובלין במקומן.

משנה בעריכה

חמור יוצא במרדעת, בזמן שהיא קשורה לו.

זכרים יוצאין לבובין.

רחלות יוצאות שחוזות, כבולות וכבונות.

העזים יוצאות צרורות.

רבי יוסי אוסר בכולן, חוץ מן הרחלין הכבונות.

רבי יהודה אומר, עזים יוצאות צרורות לייבש, אבל לא לחלב.

משנה געריכה

ובמה אינה יוצאה?

לא יצא גמל במטוטלת, לא עקוד ולא רגול, וכן שאר כל הבהמות.

לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך.

אבל מכניס חבלים לתוך ידו וימשוך, ובלבד שלא יכרוך.

משנה דעריכה

אין חמור יוצא במרדעת בזמן שאינה קשורה לו, ולא בזוג, אף על פי שהוא פקוק, ולא בסולם שבצווארו, ולא ברצועה שברגלו.

ואין התרנגולין יוצאין בחוטין ולא ברצועות שברגליהן.

ואין הזכרים יוצאין בעגלה שתחת האליה שלהן.

ואין הרחלים יוצאות חנונות.

ואין העגל יוצא בגימון.

ולא פרה בעור הקופד, ולא ברצועה שבין קרניה.

פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה, שלא ברצון חכמים.

<< | משנה שבת ה דפוסים | >>