משנה שבת ה רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה יוצא הגמל באפסר והנאקה בחטם והלובדקיס בפרומביא והסוס בשיר וכל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיר ומזין עליהן וטובלין במקומן.

(ב) חמור יוצא במרדעת בזמן שהיא קשורה לו הזכרים יוצאין לבובין והרחלים יוצאות שחוזות כבולות וכבונות והעיזים צרורות רבי יוסי אוסר בכלן חוץ מן הרחלים הכבונות רבי יהודה אומר עיזים יוצאות צרורות לייבש אבל לא ליחלב.

(ג) ובמה אינה יוצאה לא יצא הגמל במטוטלת לא עקוד ולא רגול וכן שאר כל הבהמה לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך אבל מכניס הוא חבלים לתוך ידו ובלבד שלא יכרוך.

(ד) אין חמור יוצא במרדעת בזמן שאינה קשורה לו ולא בזוג אף על פי שהוא פקוק ולא בסולם שבצווארו ולא ברצועה שברגלו ואין התרנגולין יוצאין בחוטין ולא ברצועות שברגליהן אין הזכרים יוצאין בעגלה שתחת האליה שלהן ואין הרחלים יוצאות חנונות ואין העגל יוצא בגימון ולא פרה בעור הקופד ולא ברצועה שבין קרניה פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא כרצון חכמים.

הדף הראשי של משנה שבת ה