משנה עוקצין ב רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) זיתים שכבשן בטרפיהן טהורין לפי שלא כבשן אלא למראה כשות של קשות והנץ שלה טהור רבי יהודה אומר כל זמן שהיא לפני התגר טמאה.

(ב) כל הגלעינין מיטמאות ומטמאות ולא מצטרפות גלעינה של רוטב אף על פי יוצאה מצטרפת ושל יבשה אינה מצטרפת לפיכך חותל של יבשה מצטרף ושל רוטב אינו מצטרף גלעינה שמקצתה יוצא שכנגד האוכל מצטרף עצם שיש עליו בשר שכנגד האוכל מצטרף היה עליו מצד אחד רבי ישמעאל אומר רואין אותו כאילו מקיפו כטבעת וחכמים אומרין שכנגד האוכל מצטרף כגון הסיאה והאיזוב והקורנית.

(ג) הרימון והאבטיח שנימוק מקצתו אינו מצטרף שלם מיכן ומיכן ונימוק מן האמצע אינו מצטרף הפטמה של רימון מצטרפת והנץ שלו אינו מצטרף רבי אלעזר אומר אף המסרק טהור.

(ד) כל הקליפים מיטמאות ומטמאות ומצטרפות רבי יהודה אומר שלשה קליפין בבצל הפנימית בין שלמה ובין קדודה מצטרפת והאמצעית שלמה מצטרפת וקדודה אינה מצטרפת החיצונה בין כך ובין כך טהורה.

(ה) המחתך לבשל אף על פי שלא מירק אינו חיבור לכבוש ולשלוק ולהניח על השולחן חיבור התחיל לפרק אוכל שהתחיל בו אינו חיבור.

האגוזים שאמנן והבצלים שחמרן הרי אלו חיבור התחיל לפרק באגוזים ולפקל בבצלים אינו חיבור האגוזים והשקדים חיבור עד שירסס.

(ו) ביצה מגולגלת משיגום ושלוקה עד שירסס עצם שיש בו מוח חיבור עד שירסס הרימון שפרדו חיבור עד שיקיש עליו בקנה כיוצא בו שלל הכובסים והבגד שהוא תפור בכלאים חיבור עד שיתחיל להתיר.

(ז) עלי ירקות ירוקים מצטרפין ולבנים אין מצטרפין רבי אלעזר ברבי צדוק אומר הלבנים מצטרפין באכרוב מפני שהן אוכל ובחזרים מפני שהן משמרין את האוכל.

(ח) עלי בצלים ובני בצלים אם יש בהן ריר משתערין בכמות שהן אם יש בהן חלל ממעך את חללה פת סופגנייות משתערת בכמות שהיא ואם יש בה חלל ממעך את חללה בשר העגל שנתפח ובשר זקנה שנתמעט משתערין בכמות שהן.

(ט) קישות שנטעה בעציץ והגדילה ויצאה חוץ לעציץ טהורה אמר רבי שמעון מה טיבה ליטהר אלא הטמא בטומאתו והטהור ייאכל.

(י) כלי גללים וכלי אדמה שהשורשים יכלים לצאת בהן אינן מכשירין את הזרעים עציץ שהוא נקוב אינו מכשיר את הזרעים ושאינו נקוב מכשיר את הזרעים כמה הוא שעורו של נקב כדי שיצא בו שורש קטן מילאהו עפר עד שפתו הרי הוא כטבלה שאין לה לזביז.

הדף הראשי של משנה עוקצין ב