משנה נזיר ח רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) שני נזירים - שאמר להן אחד:

ראיתי אחד מכם - שנטמא,
ואיני יודע - איזה מכם היה.
מביאין קרבן טומאה, וקרבן טהרה - ואומר:
אם אני הוא הטמא -
קרבן טומאה שלי - וקרבן טהרה שלך,
ואם אני הוא הטהור -
קרבן טהרה שלי - וקרבן טומאה שלך.
וסופרים שלשים יום,
ומביאין קרבן טהרה - ואומר:
אם אני הוא הטמא -
קרבן טומאה שלי, וקרבן טהרה שלך - וזה קרבן טהרתי,
ואם אני הוא הטהור -
קרבן טהרה שלי, וקרבן טומאה שלך - וזה קרבן טהרתך.
מת אחד מהן -
אמר רבי יהושע:
יבקש אחד מן השוק - שידור כנגדו בנזיר, ויאמר:
אם טמא הייתי -
הרי אתה נזיר - מיד,
ואם טהור הייתי -
הרי אתה נזיר - לאחר שלשים יום.
וסופרים שלשים יום,
ומביאין קרבן טומאה, וקרבן טהרה - ואומר:
אם אני הוא הטמא -
קרבן טומאה שלי - וקרבן טהרה שלך,
ואם אני הוא הטהור -
קרבן טהרה שלי - וקרבן טומאה ספק.
וסופרים שלשים יום,
ומביאין קרבן טהרה - ואומר:
אם אני הוא הטמא -
קרבן טומאה שלי, וקרבן טהרה שלך - וזה קרבן טהרתי,
ואם אני הוא הטהור -
קרבן טהרה שלי, וקרבן טומאה ספק - וזה קרבן טהרתך.
אמר לו בן זומא:
מי שומע לו - שידור כנגדו בנזיר?
אלא, מביא חטאת העוף, ועולת הבהמה - ויאמר:
אם טמא הייתי -
החטאת מחובתי - והעולה נדבה,
ואם טהור הייתי -
העולה מחובתי - והחטאת ספק.
וסופר שלשים יום,
ומביא קרבן טהרה - ואומר:
אם טמא הייתי -
העולה הראשונה נדבה - וזו חובה,
ואם טהור הייתי -
העולה הראשונה חובה, וזו נדבה - וזה שאר קרבני.
אמר רבי יהושע:
נמצא זה - מביא קרבנותיו מחוצים.
אבל הודו חכמים - לדברי בן זומא.


(ב) נזיר - שהיה טמא בספק, ומוחלט בספק,

אוכל בקדשים - לאחר ששים יום,
ושותה ביין, ומיטמא למתים - לאחר מאה ועשרים יום.
שתגלחת הנגע -
דוחה לתגלחת הנזיר - בזמן שהיא ודאי,
אבל בזמן שהיא ספק - אינה דוחה.


הדף הראשי של משנה נזיר ח