משנה מעשר שני ב דפוסים

<< | משנה מעשר שני ב דפוסים | >>

משנה אעריכה

מעשר שני, ניתן לאכילה ולשתיה ולסיכה, לאכול דבר שדרכו לאכול, לסוך דבר שדרכו לסוך.

לא יסוך יין וחומץ, אבל סך הוא את השמן.

אין מפטמין שמן של מעשר שני, ואין לוקחין בדמי מעשר שני שמן מפוטם. אבל מפטם הוא את היין.

נפל לתוכו דבש ותבלין והשביחו, השבח לפי חשבון.

דגים שנתבשלו עם הקפלוטות של מעשר שני והשביחו, השבח לפי חשבון.

עיסה של מעשר שני שאפאה והשביחה, השבח לשני.

זה הכלל, כל ששבחו ניכר, השבח לפי החשבון.

וכל שאין שבחו ניכר, השבח לשני.

משנה בעריכה

רבי שמעון אומר, אין סכין שמן של מעשר שני בירושלים.

וחכמים מתירין.

אמרו לו לרבי שמעון: אם הקל בתרומה חמורה, לא נקל במעשר שני הקל?

אמר להם: מה, לא אם הקל בתרומה החמורה, מקום שהקל בכרשינים ובתלתן, נקל במעשר שני הקל, מקום שלא הקל בכרשינים ובתלתן.

משנה געריכה

תלתן של מעשר שני, תאכל צמחונים.

ושל תרומה, בית שמאי אומרים, כל מעשיה בטהרה, חוץ מחפיפתה.

ובית הלל אומרים, כל מעשיה בטומאה, חוץ משרייתה.

משנה דעריכה

כרשיני מעשר שני, יאכלו צמחונים, ונכנסין לירושלים ויוצאין.

נטמאו, רבי טרפון אומר, יתחלקו לעיסות, וחכמים אומרים, יפדו.

ושל תרומה, בית שמאי אומרים, שורין ושפין בטהרה, ומאכילין בטומאה.

ובית הלל אומרים, שורין בטהרה, ושפין ומאכילין בטומאה.

שמאי אומר, יאכלו צריד.

רבי עקיבא אומר, כל מעשיהן בטומאה.

משנה העריכה

מעות חולין ומעות מעשר שני שנתפזרו, מה שלקט, לקט למעשר שני עד שישלים, והשאר חולין.

אם בלל וחפן, לפי חשבון.

זה הכלל: המתלקטים, למעשר שני.

והנבללים, לפי חשבון.

משנה ועריכה

סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערבו, מביא בסלע מעות ואומר: סלע של מעשר שני, בכל מקום שהיא, מחוללת על המעות האלו, ובורר את היפה שבהן ומחללן עליה. מפני שאמרו: מחללין כסף על נחושת מדוחק, ולא שיתקיים כן, אלא חוזר ומחללם על הכסף.

משנה זעריכה

בית שמאי אומרים: לא יעשה אדם את סלעיו דינרי זהב; ובית הלל מתירין.

אמר רבי עקיבא: אני עשיתי לרבן גמליאל ולרבי יהושע את כספן דינרי זהב.

משנה חעריכה

הפורט סלע ממעות מעשר שני, בית שמאי אומרים, כל הסלע מעות.

ובית הלל אומרים, שקל כסף ושקל מעות.

רבי מאיר אומר: אין מחללין כסף ופירות על הכסף, וחכמים מתירים.

משנה טעריכה

הפורט סלע של מעשר שני בירושלים, בית שמאי אומרים, כל הסלע מעות.

ובית הלל אומרים, שקל כסף ושקל מעות.

הדנין לפני חכמים אומרים: בשלשה דינרין כסף ודינר מעות.

רבי עקיבא אומר: שלשה דינרין כסף, ורביעית מעות.

רבי טרפון אומר, ארבעה אספרי כסף.

שמאי אומר: יניחנה בחנות ויאכל כנגדה.

משנה יעריכה

מי שהיו מקצת בניו טמאין ומקצתן טהורים, מניח את הסלע ואומר: מה שהטהורים שותים, סלע זו מחוללת עליו; נמצאו טהורין וטמאין שותין מכד אחד.

<< | משנה מעשר שני ב דפוסים | >>