משנה מעילה ג רמבם

נוסח הרמב"ם עריכה

(א) ולד חטאת, ותמורת חטאת,

וחטאת שמתו בעליה - ימותו.
ושעברה שנתה, ושאבדה, ושנמצאת בעלת מום -
אם משכיפרו הבעלים - תמות,
ואינה עושה תמורה, ולא נהנין, ולא מועלין.
אם עד שלא כיפרו הבעלים - תרעה עד שתסתאב,
ותימכר, ויביא בדמיה אחרת,
ועושה תמורה, ומועלין בה.


(ב) המפריש מעות לנזירותו - לא נהנין, ולא מועלין,

מפני שהן ראויין לבוא כולם שלמים.
מת -
והיו לו מעות סתומין - יפלו לנדבה.
היו מפורשין דמי חטאת - ילכו לים המלח, ולא נהנין, ולא מועלין.
ודמי עולה - יבואו עולה, ומועלין בהן.
דמי שלמים - יבואו שלמים, ונאכלין ליום אחד, ואינן טעונין לחם.


(ג) רבי שמעון אומר:

הדם - קל בתחילתו, וחמור בסופו,
הנסכים - חמור בתחילתן, וקל בסופן.
הדם -
בתחילה - אין מועלין בו,
יצא לנחל קדרון - מועלין בו.
הנסכים -
בתחילה - מועלין בהן,
ירדו לשית - אין מועלין בהן.


(ד) דישון המזבח הפנימי, והמנורה - לא נהנין, ולא מועלין.

המקדיש דישון בתחילה - מועלין בו.
תורין שלא הגיע זמנן, ובני יונה שעבר זמנן - לא נהנין, ולא מועלין.
רבי שמעון אומר:
תורין שלא הגיע זמנן - מועלין בהן,
ובני יונה שעבר זמנן - לא נהנין, ולא מועלין.


(ה) חלב מוקדשין, וביצי תורין - לא נהנין, ולא מועלין.

במה דברים אמורים? - בקודשי המזבח,
אבל בקודשי בדק הבית -
הקדיש תרנגולת - מועלין בה, ובביצתה,
חמור - מועלין בה, ובחלבה.


(ו) כל הראוי למזבח, ולא לבדק הבית,

לבדק הבית, ולא למזבח,
לא למזבח, ולא לבדק הבית - מועלין בו.
כיצד?
הקדיש בור מלא מים, אשפה מלאה זבל,
שובך מלא יונים, אילן מלא פירות,
שדה מלאה עשבים,
מועלין בהן, ובמה שבתוכן.
אבל הקדיש בור - ואחר כך נתמלא מים,
אשפה - ואחר כך נתמלאת זבל,
שובך - ואחר כך נתמלא יונים,
אילן - ואחר כך נשא פירות,
שדה - ואחר כך נתמלאת עשבים,
מועלין בהן, ואין מועלין במה שבתוכן.
רבי יוסי אומר:
המקדיש את השדה, ואת האילן - מועלין בהן, ובגידוליהן,
מפני שהן גידולי הקדש.


ולד מעושרת -

לא יינק מן המעושרת, ואחרים מתנדבין כן.
ולד מוקדשין -
לא יינק מן המוקדשין, ואחרים מתנדבין כן.
הפועלין - לא יאכלו מן הגרוגרות של הקדש.
וכן פרה - לא תאכל מכרשיני הקדש.


(ז) שורשי אילן של הדיוט הבאין בשל הקדש,

ושל הקדש הבאין בשל הדיוט - לא נהנין, ולא מועלין.
מעין -
שהוא יוצא מתוך שדה הקדש - לא נהנין, ולא מועלין,
יצא חוץ לשדה - נהנין ממנו.
המים -
שבכד של זהב - לא נהנין, ולא מועלין,
נתנו בצלוחית - מועלין בהן.
ערבה של הקדש - לא נהנין, ולא מועלין.
רבי אלעזר ברבי צדוק אומר: נותנין היו ממנה זקנים בלולביהן.


(ח) קן -

שבראש האילן של הקדש - לא נהנין, ולא מועלין,
שבאשרה - יתיז בקנה.
המקדיש את החורש - מועלין בכולו.
גזברין ששפו את העצים - מועלין בעצים,
ואין מועלין - לא בשיפוי, ולא בנמייה.


הדף הראשי של משנה מעילה ג