משנה מנחות יב רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) המנחות והנסכים שנטמאו עד שלא קדשו בכלי יש להן פדיון משקדשו בכלי אין להם פדיון העופות והעצים והלבונה וכלי שרת אין להם פדיון שלא נאמר אלא בבהמה.

(ב) האומר הרי עליי במחבת והביא במרחשת במרחשת והביא במחבת מה שהביא הביא וידי חובתו לא יצא זו להביא במחבת והביא במרחשת במרחשת והביא במחבת הרי זו פסולה הרי עליי שני עשרונות להביא בכלי אחד והביא בשני כלים בשני כלים והביא בכלי אחד מה שהביא הביא וידי חובתו לא יצא אלו להביא בכלי אחד והביא בשני כלים בשני כלים והביא בכלי אחד הרי אלו פסולים הרי עליי שני עשרונות להביא בכלי אחד והביא בשני כלים אמרו לו בכלי אחד נדרת הקריבן בשני כלים פסולין בכלי אחד כשרים הרי עליי שני עשרונות להביא בשני כלים והביא בכלי אחד אמרו לו בשני כלים נדרת הקריבן בשני כלים כשרים נתן בכלי אחד כשתי מנחות שנתערבו.

(ג) הרי עליי מנחה מן השעורים יביא מן החיטים קמח יביא סולת שלא שמן ולבונה יביא שמן ולבונה חצי עישרון יביא עישרון שלם עישרון ומחצה יביא שנים רבי שמעון פוטר שלא התנדב כדרך המתנדבים.

(ד) מתנדב אדם מנחה של ששים עישרון ומביא בכלי אחד ואם אמר הרי עליי ששים ואחד מביא ששים בכלי אחד ואחד בכלי אחד שכן הציבור מביא ביום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת ששים ואחד דייו ליחיד שיהא פחות מן הציבור אחד אמר רבי שמעון והלוא אלו לפרים ואלו לכבשים ואין נבללין זה עם זה אלא עד ששים יכלין להיבלל אמרו לו ששים נבללין ששים ואחד אין נבללין אמר להם כל מדות חכמים כן בארבעים סאה הוא טובל ובארבעים סאה חסר קורטוב אינו יכל לטבול בהן אין מתנדבין לוג שנים וחמישה אבל מתנדבין שלשה וארבעה ושישה ומשישה ולמעלן.

(ה) מתנדבין יין ואין מתנדבין שמן דברי רבי עקיבה רבי טרפון אומר מתנדבין שמן אמר רבי טרפון מה מצינו ביין שהוא בא חובה ובא נדבה אף שמן שהוא בא חובה יבוא נדבה אמר לו רבי עקיבה לא אם אמרת ביין שכן הוא קרב עם חובתו בפני עצמו תאמר בשמן שאינו קרב עם חובתו בפני עצמו אין שנים מתנדבין עישרון אחד אבל מתנדבין עולה ושלמים ועוף אפילו פרידה אחת.

הדף הראשי של משנה מנחות יב