משנה מכשירין ג דפוסים

<< | משנה מכשירין ג דפוסים | >>

משנה אעריכה

שק שהוא מלא פירות ונתנו על גב הנהר, או על פי הבור, או על מעלות המערה, ושאבו, כל ששאבו, בכי יותן.

רבי יהודה אומר, כל שהוא כנגד המים, בכי יותן.

וכל שאינו כנגד המים, אינו בכי יותן.

משנה בעריכה

חבית שהיא מלאה פירות ונתונה לתוך המשקין, או מלאה משקין ונתונה לתוך הפירות, ושאבו, כל ששאבו, בכי יותן.

באלו משקים אמרו, במים וביין ובחומץ.

ושאר כל המשקין, טהורין.

רבי נחמיה מטהר בקטנית, שאין הקטנית שואבת.

משנה געריכה

הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין, רבי מאיר מטמא.

רבי יהודה מטהר.

רבי יוסי מטהר בשל חטים ומטמא בשל שעורים, מפני שהשעורים שואבות.

משנה דעריכה

המרבץ את ביתו ונתן בו חטים וטננו, אם מחמת המים, בכי יותן.

ואם מחמת הסלע, אינן בכי יותן.

המכבס את כסותו בערבה, נתן בה חטים וטננו, אם מחמת המים, בכי יותן.

אם מחמת עצמן, אינן בכי יותן.

המטנן בחול, הרי זה בכי יותן.

מעשה באנשי המחוז שהיו מטינין בחול, אמרו להם חכמים, אם כך הייתם עושים, לא עשיתם טהרה מימיכם.

משנה העריכה

המטנן בטיט הנגוב, רבי שמעון אומר, אם יש בו משקה טופח, בכי יותן.

ואם לאו, אינו בכי יותן.

המרבץ את גרנו, אינו חושש שמא נתן בה חטים וטננו.

המלקט עשבים כשהטל עליהם, להטן בהם חטים, אינן בכי יותן.

אם נתכוין לכך, הרי זה בכי יותן.

המוליך חטין לטחון וירדו עליהן גשמים, אם שמח, בכי יותן.

רבי יהודה אומר, אי אפשר שלא לשמוח, אלא אם עמד.

משנה ועריכה

היו זיתיו נתונים בגג וירדו עליהן גשמים, אם שמח, בכי יותן.

רבי יהודה אומר, אי אפשר שלא לשמוח, אלא, אם פקק את הצנור או אם חלחל לתוכן.

משנה זעריכה

החמרין שהיו עוברים בנהר ונפלו שקיהם למים, אם שמחו, בכי יותן.

רבי יהודה אומר, אי אפשר שלא לשמוח, אלא, אם הפכו.

היו רגליו מלאות טיט, וכן רגלי בהמתו, עבר בנהר, אם שמח, בכי יותן.

רבי יהודה אומר, אי אפשר שלא לשמוח, אלא, אם עמד והדיח.

באדם ובבהמה טמאה, לעולם טמא.

משנה חעריכה

המוריד את הגלגלים ואת כלי הבקר בשעת הקדים למים בשביל שיחוצו, הרי זה בכי יותן.

המוריד בהמה לשתות, המים העולים בפיה, בכי יותן.

וברגליה, אינן בכי יותן.

אם חשב שיודחו רגליה, אף העולין ברגליה בכי יותן.

בשעת היחף והדיש, לעולם טמא.

הוריד חרש שוטה וקטן, אף על פי שחשב שיודחו רגליה, אינן בכי יותן, שיש להן מעשה ואין להן מחשבה.

<< | משנה מכשירין ג דפוסים | >>