משנה מכשירין ג ו

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת מכשירין · פרק ג · משנה ו | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

היו זיתיו נתונים בגג וירדו עליהן גשמים, אם שמח, בכי יותן.

רבי יהודה אומר, אי אפשר שלא לשמוח, אלא, אם פקק את הצנור או אם חלחל לתוכן.

נוסח הרמב"ם

היו זיתיו נתונים בגג וירדו עליהן גשמים אם שמח בכי יותן רבי יהודה אומר אי אפשר שלא לשמוח אלא אם פקק את הצינור או אם חילחל לתוכן.

פירוש הרמב"ם

פקק את הצנור. סותם הצינור כדי שלא יצאו המים מן הגג אלא שיתקבצו וירחצו הזיתים ופירוש אם חלחל שינענעם בידו ויחבטם במים וכבר קדם לך דבורם ברביעי ממקואות היו צרורות מתחלחלים בתוכו פירוש מתגלגלין בו והענין אחד ועיקר דעת רבי יהודה כי השמחה בדבר בלי כוונה אינו במקום כוונה עד שיהיה שם מעשה לרצון עוזר השמחה ואין הלכה כרבי יהודה:

פירוש רבינו שמשון

פקק הצנור. שלא יצאו המים:

או אם חלחל. הזיתים לתוך הצינור לפי שהמים מתקבצין שם:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

פקק הצנור - סתם הצנור כדי שלא יצאו המים:

או אם חלחל לתוכו - שנענע וניער הזיתים במים שבתוך הצנור. דסבירא ליה לר' יהודה, שאין המחשבה מועלת להכשיר עד שיעשה מעשה לגלות המחשבה שבלבו. ואין הלכה כר' יהודה:

פירוש תוספות יום טוב

חלחל פי' הר"ב שנענע ונער כו' כמו היו צרורות מתחלחלים דמשנה ג' פ"ד דמקואות הרמב"ם: . חלחל פי' הר"ב שנענע ונער כו' כמו היו צרורות מתחלחלים דמשנה ג' פ"ד דמקואות הרמב"ם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

היו זיתיו נתונים בגג וכו':    נראה דאצטריך לתנא לאשמעינן פלוגתא דר' יהודה ורבנן בכל הנהו בבי משום דלר' יהודה ל"ד הוכחת שמחה דבבא קמייתא לאינך כבי ובכל חדא איכא רבותא לר' יהודה ואפילו לרבנן נמי משכחת רבותא כי דייקת בהו שפיר:

או אם חלחל לתוכו:    גרסינן. פי' לתוך הצנור שהכניסן לזיתים לתוך הצנור ונענעם וחבטם והפכם כדי שיתרחצו יפה יפה:

תפארת ישראל

יכין

אלא אם פקק את הצנור:    שלא יצאו המים מהגג:

או אם חלחל לתוכן:    ר"ל שניער והפך הזיתים במים שיתלחלחו היטב:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים