משנה כלאים ו רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) איזה הוא עריס? -

הנוטע שורה של חמש גפנים,
בצד גדר - שהוא גבוה עשרה טפחים,
או בצד חריץ - שהוא עמוק עשרה טפחים ורחב ארבעה,
נותנין לו עבודתו - ארבע אמות.
בית שמאי אומרים:
מודדין ארבע אמות - מעיקר הגפנים לשדה.
בית הלל אומרים: מן הגדר לשדה.
אמר רבי יוחנן בן נורי: טועים כל האומרים כך, אלא -
אם יש שם ארבע אמות מעיקר הגפנים ולגדר -
נותנין לו את עבודתו - וזורע את המותר.
וכמה היא עבודת הגפן? -
שישה טפחים - לכל רוח.
רבי עקיבה אומר: שלשה.


(ב) עריס, שהוא יוצא מן המדרגה -

רבי אליעזר בן יעקב אומר:
אם עומד בארץ, ובוצר את כולו - הרי זה אוסר ארבע אמות בשדה.
ואם לאו - אינו אוסר, אלא כנגדו.
רבי אליעזר אומר:
אף הנוטע אחת בארץ, ואחת במדרגה -
אם גבוהה מן הארץ עשרה טפחים - אינה מצטרפת עימה.
ואם לאו - הרי זו מצטרפת עימה.


(ג) המדלה את הגפן, על מקצת אפיפירות -

לא יביא זרע - תחת המותר.
ואם הביא - לא קידש.
ואם הלך החדש - אסור.
וכן המדלה, על מקצת אילן סרק.


(ד) המדלה את הגפן, על מקצת אילן מאכל -

מותר להביא זרע - תחת המותר.
ואם הלך החדש - יחזירנו.
מעשה,
שהלך רבי יהושע אצל רבי ישמעאל, לכפר עזיז,
והראהו גפן, שהיא מודלה על מקצת תאנה.
אמר לו:
מה אני להביא זרע תחת המותר?
אמר לו: מותר.
והעלהו משם לבית המגניה,
והראהו גפן, שהיא מודלה על מקצת הקורה,
וסדן של שקמה, ובו קורות הרבה.
אמר לו:
תחת הקורה - אסור.
והשאר - מותר.


(ה) איזה הוא אילן סרק? -

כל שאינו עושה פירות.
רבי מאיר אומר:
הכל אילן סרק - חוץ מן הזית והתאנה.
רבי יוסי אומר:
כל שאין כמוהו נוטעין שדות שלמות - הרי זה אילן סרק.


(ו) פסקי עריס, שמונה אמות ועוד.

כל מדות שאמרו חכמים בכרם, אין בהן "ועוד" - חוץ מפסקי עריס.
ואלו הן פסקי עריס - עריס שחרב מאמצעו, ונשתיירו בו חמש גפנים מכאן, וחמש גפנים מכאן;
אם יש שם שמונה אמות - לא יביא זרע לשם;
שמונה אמות ועוד - נותנין לו עבודתו, וזורע את המותר.


(ז) עריס שהוא יוצא עם הכותל,

מתוך הקרן, וכולה -
נותנין לו עבודתו - וזורע את המותר.
רבי יוסי אומר:
אם אין שם ארבע אמות - לא יביא זרע לשם.


(ח) הקנים היוצאין מן העריס -

חס עליהן לפסקן -
כנגדן - מותר.
עשאן כדי שיהלך עליהן החדש -
אסור.


(ט) הפרח היוצא מן העריס,

רואין אותו כאילו היא מטוטלת תלויה בו,
כנגדו - אסור.
וכן בדלית.
המותח זמורה מאילן לאילן -
תחתיה - אסור.
סיפקה בחבל, או בגמי -
תחת הסיפוק - מותר.
עשאו כדי שיהלך עליו החדש - אסור.


הדף הראשי של משנה כלאים ו