משנה זבחים א דפוסים

| משנה זבחים א דפוסים | >>

משנה א עריכה

כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה.

חוץ מן הפסח ומן החטאת.

הפסח בזמנו, והחטאת בכל זמן.

רבי אליעזר אומר, אף האשם.

הפסח בזמנו, והחטאת והאשם בכל זמן.

אמר רבי אליעזר, החטאת באה על חטא, והאשם בא על חטא.

מה חטאת פסולה שלא לשמה, אף האשם פסול שלא לשמו.

משנה ב עריכה

יוסי בן חוני אומר, הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת, פסולים.

שמעון אחי עזריה אומר, שחטן לשם גבוה מהן, כשרין.

לשם נמוך מהן, פסולים.

כיצד? קדשי קדשים ששחטן לשם קדשים קלים, פסולין.

קדשים קלים ששחטן לשם קדשי קדשים, כשרין.

הבכור והמעשר ששחטן לשם שלמים, כשרין.

ושלמים ששחטן לשם בכור, לשם מעשר, פסולין.

משנה ג עריכה

הפסח ששחטו בשחרית בארבעה עשר שלא לשמו, רבי יהושע מכשיר כאילו נשחט בשלשה עשר.

בן בתירא פוסל כאילו נשחט בין הערבים.

אמר שמעון בן עזאי, מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן ביום שהושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, שכל הזבחים הנאכלים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, אלא שלא עלו לבעלים משום חובה, חוץ מן הפסח ומן החטאת.

ולא הוסיף בן עזאי אלא העולה, ולא הודו לו חכמים.

משנה ד עריכה

הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן, קיבל, והלך, וזרק, שלא לשמן, או לשמן ושלא לשמן, או שלא לשמן ולשמן, פסולים.

כיצד לשמן ושלא לשמן? לשם פסח ולשם שלמים.

שלא לשמן ולשמן? לשם שלמים ולשם הפסח.

שהזבח נפסל בארבעה דברים, בשחיטה ובקיבול ובהילוך ובזריקה.

רבי שמעון מכשיר בהילוך, שהיה רבי שמעון אומר: אי אפשר שלא בשחיטה ושלא בקבלה ושלא בזריקה, אבל אפשר שלא בהילוך – שוחט בצד המזבח וזורק.

רבי אליעזר אומר, המהלך במקום שהוא צריך להלך, המחשבה פוסלת.

ובמקום שאין צריך להלך, אין המחשבה פוסלת.

| משנה זבחים א דפוסים | >>