משנה זבחים א רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים משום חובה חוץ מן הפסח ומן החטאת הפסח בזמנו והחטאת בכל זמן רבי אליעזר אומר אף האשם הפסח בזמנו והחטאת והאשם בכל זמן אמר רבי אליעזר החטאת באה על חטא ואשם בא על חטא מה חטאת פסולה שלא לשמה אף האשם פסול שלא לשמו.

(ב) יוסי בן חוני אומר הנשחטין לשם פסח ולשם חטאת פסולין שמעון אחי עזריה אומר שחטן לשם גבוה מהן כשרים לשם נמוך מהן פסולים כיצד קודשי קדשים ששחטן לשם קדשים קלים פסולים קדשים קלים ששחטן לשם קודשי קדשים כשרים הבכור והמעשר ששחטן לשם שלמים כשרים ושלמים ששחטן לשם בכור ולשם מעשר פסולין.

(ג) הפסח ששחטו בשחרית בארבעה עשר שלא לשמו רבי יהושע מכשיר כאילו נשחט בשלשה עשר בן בתירה פוסל כאילו נשחט בין הערביים אמר שמעון בן עזאי מקובל אני מפי שבעים ושנים זקנים ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה שכל הזבחים הנאכלים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים משום חובה חוץ מן הפסח ומן החטאת ולא הוסיף בן עזאי אלא העולה ולא הודו לו חכמים.

(ד) הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן קיבל והילך וזרק שלא לשמן או לשמן ושלא לשמן או שלא לשמן ולשמן פסולין כיצד לשמן ושלא לשמן לשם פסח ולשם שלמים ושלא לשמן ולשמן לשם שלמים ולשם הפסח שהזבח נפסל בארבעה דברים בשחיטה ובקיבול ובהילוך ובזריקה רבי שמעון מכשיר בהילוך שהיה רבי שמעון אומר אי אפשר שלא בשחיטה ושלא בקבלה ושלא בזריקה אבל אפשר שלא בהילוך שוחט בצד המזבח וזורק רבי אלעזר אומר המהלך במקום שהוא צריך להלך המחשבה פוסלת ובמקום שאינו צריך להלך אין המחשבה פוסלת.

הדף הראשי של משנה זבחים א