משנה זבחים א רמבם

נוסח הרמב"ם עריכה

(א) כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן - כשרים,

אלא שלא עלו לבעלים - משום חובה.
חוץ מן הפסח, ומן החטאת -
הפסח - בזמנו,
והחטאת - בכל זמן.
רבי אליעזר אומר: אף האשם,
הפסח - בזמנו,
והחטאת, והאשם - בכל זמן.
אמר רבי אליעזר:
החטאת באה על חטא, ואשם בא על חטא -
מה חטאת - פסולה שלא לשמה,
אף האשם - פסול שלא לשמו.


(ב) יוסי בן חוני אומר:

הנשחטין לשם פסח, ולשם חטאת - פסולין.
שמעון אחי עזריה אומר:
שחטן לשם גבוה מהן - כשרים,
לשם נמוך מהן - פסולים.
כיצד?
קודשי קדשים, ששחטן לשם קדשים קלים - פסולים,
קדשים קלים, ששחטן לשם קודשי קדשים - כשרים.
הבכור והמעשר, ששחטן לשם שלמים - כשרים,
ושלמים, ששחטן לשם בכור ולשם מעשר - פסולין.


(ג) הפסח, ששחטו בשחרית בארבעה עשר, שלא לשמו -

רבי יהושע - מכשיר, כאילו נשחט בשלשה עשר.
בן בתירה - פוסל, כאילו נשחט בין הערבים.
אמר שמעון בן עזאי:
מקובל אני, מפי שבעים ושנים זקנים,
ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה,
שכל הזבחים הנאכלים, שנזבחו שלא לשמן - כשרים,
אלא שלא עלו לבעלים - משום חובה,
חוץ מן הפסח, ומן החטאת.
ולא הוסיף בן עזאי, אלא העולה - ולא הודו לו חכמים.


(ד) הפסח, והחטאת - ששחטן שלא לשמן,

קיבל, והלך וזרק שלא לשמן,
או לשמן, ושלא לשמן,
או שלא לשמן, ולשמן - פסולין.
כיצד לשמן ושלא לשמן - לשם פסח, ולשם שלמים.
ושלא לשמן ולשמן - לשם שלמים, ולשם הפסח.
שהזבח נפסל בארבעה דברים - בשחיטה, ובקיבול, ובהילוך, ובזריקה.
רבי שמעון - מכשיר בהילוך,
שהיה רבי שמעון אומר:
אי אפשר - שלא בשחיטה, ושלא בקבלה, ושלא בזריקה,
אבל אפשר - שלא בהילוך,
שוחט בצד המזבח - וזורק.
רבי אלעזר אומר:
המהלך במקום שהוא צריך להלך - המחשבה פוסלת,
ובמקום שאינו צריך להלך - אין המחשבה פוסלת.


הדף הראשי של משנה זבחים א