משנה גיטין ד רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) השולח גט לאשתו והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח ואמר לו גט שנתתי לך בטיל הרי זה בטיל קדם אצל אשתו או ששלח אצלה שליח ואמר לה גט ששלחתי לך בטיל הוא הרי זה בטיל אם משהגיע גט על ידה אינו יכל לבטלו.

(ב) בראשונה היה עושה בית דין במקום אחר ומבטלו התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן מפני תיקון העולם בראשונה היה משנה שמו ושמה שם עירו ושם עירה התקין רבן גמליאל הזקן שיהא כותב איש פלוני וכל שם שיש לו אישה פלונית וכל שם שיש לה מפני תיקון העולם.

(ג) אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה נמנעו מלהשביע התקין רבן שמעון בן גמליאל שתהא נודרת ליתומים כל שירצו וגובה כתובתה והעדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם והלל תיקן פרוזבול מפני תיקון העולם.

(ד) עבד שנשבה ופדאוהו לשם עבד ישתעבד לשם בן חורין לא ישתעבד רבן שמעון בן גמליאל אומר בין כך ובין כך ישתעבד עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרים ושיחררו שורת הדין אין העבד חייב כלום אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על דמיו רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו כותב אלא משחרר.

(ה) מי שחצייו עבד וחצייו בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד כדברי בית הלל בית שמאי אומרין תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם לישא שפחה אינו יכל בת חורין אינו יכל ייבטל מפרייה ורבייה והלוא לא נברא העולם אלא לפרייה ורבייה שנאמר לא תוהו בראה לשבת יצרה (ישעיהו מה יח) אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמיו חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי.

(ו) המוכר את עבדו לגוים או לחוצה לארץ יצא בן חורין אין פודין את השבויים יתר על דמיהן מפני תיקון העולם ואין מבריחין את השבויים מפני תיקון העולם רבן שמעון בן גמליאל אומר מפני תקנת שבויים אין לוקחין ספרים ותפילין ומזוזות מן הגוים יתר על דמיהם מפני תיקון העולם.

(ז) המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר משום נדר לא יחזיר רבי יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר ושלא ידעו בו רבים יחזיר רבי מאיר אומר כל נדר שהוא צריך חקירת חכם לא יחזיר ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר אמר רבי אלעזר לא אסרו אלא מפני זה אמר רבי יוסי ברבי יהודה מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו קונם שאני מגרשיך וגירשה והתירו לו חכמים שיחזירנה מפני תיקון העולם.

(ח) המוציא את אשתו משום איילונית רבי יהודה אומר לא יחזיר וחכמים אומרין יחזיר נישאת לאחר והיו לה בנים והיא תובעת כתובתה אמר רבי יהודה אומרין לה שיתוקיך יפה ליך מדיבוריך.

(ט) המוכר את עצמו ואת בניו לגוים אין פודין אותן אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהם המוכר שדהו לנוכרי וחזר ולקחה ממנו ישראל הלוקח מביא בכורים מפני תיקון העולם.

הדף הראשי של משנה גיטין ד