משכיל לדוד על רש"י שמות ו

פסוק ו עריכה

"והוצאתי אתכם", כו' ואחרי כן יצאו וכו' - הוזכר זה בכתוב תחלה, שהוא תכלית המבוקש וגם על "וגם את הגוי אשר" וכו' כבר מסיים בקרא "וגאלתי וכו' ובשפטים גדולים" ולא הוצרך רש"י לבאר דפשוט הוא.