משכיל לדוד על רש"י שמות ז

פסוק ב עריכה

"אתה תדבר" פעם אחד וכו - דליכא למימר אתה תדבר לאהרן ואהרן ידבר אל פרעה, דאם כן תדבר אליו מיבעי ליה. ותו, דהא חזינן דמשה היה מדבר ממש גם הוא לפרעה דהא כתיב "ויאמר משה" כמה זימני. ועוד דהא קראי דמוכחי דלתרוויינו ציוה לדבר "ולא ישמע 'אליכם' וכו'" "'ואמרתם' וכו'" ורבים כאלה.