מצודות על תהלים קלז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על נהרות בבל" - דוד צפה ברוה"ק אשר יגלה נ"נ את ישראל לבבל ואמר בלשון הלוים אשר יקוננו ויספרו את הקורות אותם בדרך ויאמרו הנה בהיותינו על נהרות בבל שם ישבנו ישיבה הראויה לגולים מוטה לארץ וגם בכינו על כי זכרנו את ציון החרבה והשוממה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ערבים" - שם אילן סרק הגדל אצל הנחלים כמו וערבי נחל (ויקרא כג)

"תלינו" - מלשון תליה 

מצודת דוד

"על ערבים" - על אילני ערבים שבנחל תלינו הכנורות שהיינו מנגנים בהם בבה"מ וכוונתם היה להעלימם מן העין תוך ענפי האילנות למען לא יראום האויב

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שובינו" - מלשון שבי

"ותוללנו" - מלשון הוללות ולעג וכן מהוללי בי נשבעו (לעיל ק"ב) 

מצודת דוד

(תהלים קלז ג): "ותוללינו" - המהתלים והמלעיגים בנו שאלו דברי שמחה ואמרו לנו שירו לנו מן השיר אשר שוררתם בציון

"כי שם" - ר"ל טעם העלמתם היה כי שם שאלו השבאים מאתנו לנגן על הכנורות דברי שיר

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"איך נשיר" - ר"ל אמרנו אז בלבנו איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר שאינו מקום המקדש ולפי שפחדנו פן יכופו אותנו לשורר לזה העלמנום מן העין ואמרנו שנאבדו בדרך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם אשכחך" - ידבר בלשון בני הגולה שיאמרו אם אשכחך ירושלים אז הימין שלי תשכח את כוחה ואת תנועתה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"על ראש" - כמו בראש וכן עמדתם על חרבכם (יחזקאל ל"ג) ומשפטו בחרבכם 

מצודת דוד

"תדבק" - תהיה לשוני דבוקה לחכי לבל אוכל לדבר אם לא אזכיר אותך תמיד ואם לא אעלה את זכרון ירושלים בראש שמחתי ר"ל בתחילת השמחה אשים לה זכרון לבל אשכחה בעת תוקף השמחה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ערו" - ענין חורבן והשחתה כמו ערות יסוד (חבקוק ג'

מצודת דוד

"זכור וגו'" - לשלם להם גמול על זאת

"את יום ירושלים" - מה שעשו בעת חורבן ירושלים אשר אמרו לבבלים החריבו והשחיתו עד שתגלו היסוד אשר בה והסיתו אותם לעקור את הכל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בת בבל" - עדת בבל

"השדודה" - מלשון שדידה וגזל

"שגמלת" - לפעמים יאמר לשון גמול על תחלת עשיית הרעה וכן ואם גומלים אתם עלי (יואל ד'

מצודת דוד

"אשרי שישלם" - משובח ומהולל יהיה זה אשר ישלם לך את גמולך הראוי לך כפי אשר גמלת לנו

"השדודה" - אשר סופך להיות שדודה על ידי דריוש המדי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונפץ" - ענין השבירה עם הרצוץ והפזור כמו ונפוץ הכדים (שופטים ז')

"עולליך" - בניך הקטנים כמו עוללים ויונקים (לעיל ח') 

מצודת דוד

"אשר שיאחז" - אשרי לזה אשר יאחז בידו את עולליך וירצצם על פני הסלע וינקום נקמת עם ה'