מצודות על תהלים קלו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי לעולם חסדו" - כי חסד ה' הוא דבר המתקיים לעולם ולא כן חסדו של ב"ו

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"האלהים" - הם מלאכי מעלה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"האדונים" - הם צבא השמים וכסיליהם שהם אדונים למשול בארץ וה' הוא אדון עליהם ולכל אשר יחפוץ יטם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לבדו" - ואינו צריך לעזר מלאכי מעלה

"לעושה" - מוסב על מלת הודו לומר הודו לעושה נפלאות גדולות וכן כולם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על המים" - והוא נגד הטבע כי טבע המים לעלות ממעל לארץ

מצודת ציון

"לרוקע" - ענין שטיחה ופרישה כמו וצורף בזהב ירקענו (ישעיהו מ)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את השמש" - ר"ל הודו לעושה את השמש למשול ביום וקבע לו תחומו ולא יעבור

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בבכוריהם" - ביד בכוריהם כי כאשר שמעו הבכורים ממכת בכורות עמדו על אבותיהם והרגו בהם למהר לשלח את ישראל

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויוצא" - ר"ל הודו לאשר הוציא את ישראל מתוך מצרים

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ביד" - ר"ל הודו לאשר הוציא ביד חזקה ובזרוע נטויה והמשילו לגבור הנוטה בידו מול האויב בהלחמו עמו ואמר הודו לו על שהוציאם ביד רמה ולא כעבדים הבורחים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לגזרים" - לקרעים הרבה לכל שבט שביל לעצמו

מצודת ציון

"לגוזר" - ענין כריתה וחתוך כמו גזרו את הילד (מלכים א ג')

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והעביר" - הודו לאשר העביר את ישראל בתוך הים

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונער" - הודו לאשר נער וטרד בתנועה חזקה את פרעה וגו'

מצודת ציון

"ונער" - ענין תנועה חזקה כמו חצני נערתי (נחמיה ה)

"וחילו" - מלשון חיל וצבא

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויהרוג" - הודו לאשר הרג מלכים אדירים של כנען והם המלכים הגדולים שזכר וכפל הדבר במ"ש

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לסיחון" - הודו לאשר הרג לסיחון וגו' ובעבור חזקו פרטו לעצמו

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולעוג" - הודו לאשר הרג גם לעוג וגו' ובעבור חזקו פרט גם אותו

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונתן" - הודו לאשר גם נתן ארצם לנחלה עם כי לא שאלו רק לעבור בגבולו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נחלה" - הודו לאשר נותנם נחלה לכל ישראל עבדו כי לקיים שבועתו להאבות היה די אם היה נותנם להצדיקים שבדור

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שבשפלנו" - הודו לאשר זכר אותנו בעוד היינו בתכלית השפלות במצרים נבזים ומלוכלכים בעבודת פרך

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויפרקנו" - הודו לאשר פרק והושיע לנו מצרינו

מצודת ציון

"ויפרקנו" - הוא תרגום של ישועה וכן פורק אין מידם (איכה ה)

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נותן" - הודו לנותן לחם לכל הבריות ומשגיח על הכל

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לאל השמים" - לאל היושב בשמים העליון על כל