מצודות על תהלים קלא


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ממני" - ר"ל יותר מהצורך ומהראוי לי

"ולא הלכתי בגדולות" - לא עשיתי דברים גדולים ונפלאים בבניינים נאים ומגדלים גבוהים להראות גדולה וכבוד כדרך שהמלכים עושים

"ולא רמו עיני" - במעשה להשתרר ביותר להרים עין למעלה כדרך גסי הרוח

"לא גבה לבי" - במחשבת הלב לא הייתי מתגאה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כגמול עלי נפשי" - הנפש אשר עלי ובקרבי היא כתנוק הנגמל וכפל הדבר להתמדתו

"אם לא" - הוא ענין שבועה כאומר אם לא עשיתי כן יבא עלי עונש כזאת וגזם ולא אמר

"שויתי ודוממתי" - המשלתי נפשי כתנוק הנגמל משדי אמו שכל בטחונו על אמו כן כל בטחוני בה'

מצודת ציון

"שויתי" - מלשון שוה

"ודוממתי" - מלשון דמיון

"כגמול" - ענינו תינוק הנעתק מקרוב משדי האם כמו ויגדל הילד ויגמל (שם כא)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יחל ישראל" - ר"ל ממני ראו וכן עשו גם אתם וקוו אל ה' מעתה ועד עולם