מצודות על תהלים קלב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זכור ה' לדוד" - התפלל על עצמו שיזכור לו ענוי נפשו אשר טרח למצוא מקום אשר יבנה שם המקדש

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לאביר" - ענין חוזק כמו ומשך אבירים בכחו (איוב כד

מצודת דוד

"לאביר יעקב" - לחזקו ותקפו של יעקב והוא המקום ב"ה ותלה ביעקב לפי שהוא היה תחילה להנודרים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ערש" - מטה כמו ערשו ערש ברזל (דברים ג')

"יצועי" - מלשון מצעות המטה כמו אז חללת יצועי עלה (בראשית מט

מצודת דוד

"אם אבוא" - הוא ענין שבועה וגזם ולא אמר וגו'

"באוהל ביתי" - באוהל המוכן לבית שבתי הראוי למלך

"ערש יצועי" - מטה המוצעת כפי הראוי לי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לעפעפי" - הוא אישון העין

"תנומה" - היא שינה קלה 

מצודת דוד

"לעפעפי" - כפל הדבר במ"ש

"אם אתן שנת" - ר"ל להיות ישן להתענג יותר מההכרח להחיות את הנפש וגם זה הוא ענין שבועה וגו'

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד אמצא" - עד אשר אדע איה המקום המוכן לבה"מ

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מצאנוה בשדי יער" - עתה הנה מצאתי את המקום בשדי יער הוא גורן ארונה היבוסי והיה גם שם עצי יער כי הוא המקום שנעקד עליו יצחק ובאיל תמורתו נאמר נאחז בסבך בקרניו (שם כב) שנאחז בענפי עצי היער

"הנה שמענוה באפרתה" - עוד הייתי באפרת מקום מולדתי כי היא בית לחם כמ"ש בדרך אפרת היא בית לחם (בראשית מח) ואמר כי מאז שמענו כי עתיד להיות מקום נבחר לבה"מ אבל לא ידעתי מקומו איה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"להדום" - הוא שרפרף הכסא הנתון תחת רגלי האדם כשהוא יושב וכן הדום לרגליך (לעיל קי) 

מצודת דוד

"להדום רגליו" - בה"מ קרוי הדום רגלי ה' ואחז דרך משל כאילו מושבו בשמים ממעל ורגליו יורדים לנוח בבה"מ

"נבואה" - עתה הואיל וידענו המקום נבואה למשכנותיו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתה וארון עוזך" - שכינתך תשרה בה עם הארון אשר הראה לכל את עוזך וכח זרועך בפלשתים בעת לקחו אותו בשבי כמו שכתוב (בשמואל א י)

"קומה ה'" - לכן קומה והשרה שכינתך אל מקום המנוחה כי עד הנה היה מתהלך מאוהל אל אוהל וממשכן וגו' אבל המקום ההוא יהיה מקום מנוחה וקבוע עד עולם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחסידיך ירננו" - הלוים ירננו בשיר

"ילבשו צדק" - בגדי כהונה נקראים בגדי צדק כי הם מכפרים ומצדיקים את החוטאים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעבור וגו'" - על עצמו אמר עשה זאת בעבורי וכפל דברו ואמר עוד אל תשב ריקם את פני משיחך לבל שמוע תפלתו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נשבע וגו' אמת" - ר"ל שבועה אמתית ולא יחזור מהשבועה והשבועה היא שהבטיחו לומר מזרעך אשים מלך לשבת על הכסא שלך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זו אלמדם" - אשר אלמדם ביד הנביאים

"גם בניהם" - של בניך עד עולם ישבו לכסא המלוכה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אוה אויתיה" - מלשון תאוה וחשק כמו ונפשו אותה ויעש (איוב כג

מצודת דוד

"כי בחר וגו'" - ר"ל הואיל וה' בחר את ציון ודוד הלא טרח והכין את המקום ההוא לזה יקבל בגמול שכרו את המלכות לו ולזרעו עד עולם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זאת מנוחתי" - וכה אמר ה' זאת תהיה מנוחתי עדי עד ופה אשב כי מתאוה אני לה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צידה" - מן המקום ההוא אשפיע לברך מזון עדתי ולהשביע אביוני עמי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחסידיה" - הלוים ירננו בשיר

"אלביש ישע" - ר"ל ע"י לבישת בגדי כהונה תבוא הישועה כי המה מכפרים ובאה ע"י התשועה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קרן" - המלה ההיא הושאל לממשלה והתחזקות ע"ש שבעלי הקרנים יתחזקו בהם בהלחמם עם מי

"ערכתי" - ענין סדור 

מצודת דוד

"ערכתי נר" - שם ערכתי נר ר"ל הארה וזריחה וממשל רב

"שם" - בציון אצמיח קרן ממשלה לדוד ר"ל שם יתרבה ויתגדל ממשלתו בכל עת

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יציץ" - מלשון נצוצות וענינו הארה וזריחה וכן ונוצצים כעין נחושת קלל (יחזקאל א)

"נזרו" - כתרו כמו את הנזר (מלכים ב יא

מצודת דוד

"ועליו" - על דוד יאיר ויזרח כתר המלכות ר"ל תרבה גדולתו למעלה

"אלביש בושת" - יהיו מעוטפים בבושת כלבוש הזה המעטף את כל הגוף