מצודות על תהלים קל


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ממעמקים" - מתוך עומק הצרות קראתי לך ה'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קשובות" - ענין שמיעה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם עונות תשמר" - אם לא תמחול ותשמור אותם להפרע עליהם גמול מי יוכל לעמוד ולהתקיים כי הלא רבו מאוד

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תורא" - מלשון מורא 

מצודת דוד

"כי עמך הסליחה" - ולא מסרת סליחת העון לאחד מהמלאכים כמ"ש כי לא ישא לפשעכם (שמות כג)

"למען תורא" - כ"א מסר הסליחה אל המלאך היה נפתה לב האדם לומר המלאך יתפייס לנו הואיל ולא לו חטאנו וישא את העון והיה ממעט ביראת המקום

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קויתי ה'" - קויתי אל ה'

"קותה נפשי" - כפל הדבר להתמדתו

"ולדברו הוחלתי" - אני מייחל ומקוה לדברי הבטחתו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משומרים" - מלשון שומר או הוא ענין תקוה והמתנה כמו ואביו שמר את הדבר (בראשית לז

מצודת דוד

"שומרים לבוקר" - כפל הדבר להתמדתו

"נפשי לאדני" - נפשי מקוה לה' יותר מאשר יקוו שומרי החומות לאור הבוקר ללכת לישון או נפשי הוא אל ה' מן האנשים השומרים ומצפים לבוקר אור הגאולה ר"ל נפשי היא כאחת הנפשות האלה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והרבה" - הלא פדה אותך רבות פעמים וכמו כן יפדה אותך גם עתה כי לא יחסר לו פדות כי הרבה עמו

"יחל ישראל" - אתה ישראל קוה אל ה' כי עמו החסד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והוא יפדה את ישראל וגו'" - ר"ל הנה גם העון לא יעכב הגאולה כי הוא יפדה את ישראל מן העונות כי כבר נתמרק העון והלך לו והרי הוא פדוי מן העון