מצודות על תהלים קד כב


מצודת דוד

"ואל מעונותם" - רובצים במקום מדורם ולא יצאו ביום החוצה

"יאספון" - יאספו עצמם ללכת למקום מחבואם

מצודת ציון

"ואל מעונתם" - כמו ובמעונותם וכמוהו ואל הארון תתן (שמות כה)ומשפטו ובהארון

"ירבצון" - היא השכיבה לנוח