מצודות על תהלים קב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולפני" - כאשר ידבר צרותיו ויספר תלאותיו לפני ה'

"כי יעטוף" - כאשר יהיה כפוף ומעונה כאלו הוא מתעטף קצתו בקצתו

"תפלה לעני" - התפלה ההיא היא לישראל בהיותם בגולה עם עני 

מצודת ציון

"יעטוף" - מלשון עטיפה ולבישה

"שיחו" - ענין ספור התלאות כמו אשיחה במר נפשי (איוב ז)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מהר ענני" - בו ביום שאקרא לך

"אל תסתר" - לבל תראה בצרתי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כלו בעשן" - ימי הטובים כלו מהר עם העשן ודומה לו הכלה במהרה

"כמוקד נחרו" - נתייבשו במקום המוקד 

מצודת ציון

"כמוקד" - הוא מקום הבערת האש כמו על מוקדה (ויקרא ו')

"נחרו" - ענין יובש כמו נחר מפוח (ירמיהו ו')

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוכה כעשב" - כמו עשב המתייבש ונשבר מחום השמש כן לבי נשברה כי בעבור התוגה שכחתי לאכול מאכלי והנני חלוש ומעונה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דבקה" - כי מקול האנחה משמן בשרי ירזה ודבקה לעצמותי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דמיתי" - דומה אני לקאת היושבת במדבר הצועקת קול יללה ואל הכוס השוכן בחרבות כי כן גם אני אזעק בקול מר ואשב שומם ויחידי 

מצודת ציון

"לקאת ככוס" - שמות עופות מצויות במדבר ובחרבות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שקדתי" - מהרתי לברוח ואהיה כצפור הבורח מאנשים ויושב בדד על הגג 

מצודת ציון

"שקדתי" - ענין מהירות כמו כי שוקד אני (שם א')

"בודד" - בדד ויחידי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מהוללי" - המלעיגים עלי ישבעו בי ואומרים דרך שבועה אם עשיתי כזאת אהיה כהיהודים האומללים 

מצודת ציון

"מהוללי" - ר"ל המתלוצצים בי כעל כסיל ובער והוא מלשון הוללות וסכלות (קהלת א)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בבכי מסכתי" - כי בעת השתיה יפול בכוס דמעות עיני והרי הוא מזוג בדמעות הבכי

"כי אפר" - אני אוכל את האפר כדרך שאוכלים את הלחם ר"ל לגודל התוגה נהפך בפי טעם הלחם לטעם האפר 

מצודת ציון

"ושקוי" - מלשון משקה

"מסכתי" - ענין מזיגה כמו מסכה יינה (משלי ט')

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי נשאתני" - מתחלה רוממת אותי ואח"ז השלכתני לארץ וכפול הצער מאלו לא הייתי בגדולה מעולם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני" - עתה אני יבש מבלי לחלוחית טובה כעשב הנתייבש בחום השמש בסור צלו

"ימי כצל נטוי" - ימי הטובים חלפו והלכו להם במעט טובה כצל הזה הנוטה ממקומו מבלי יגע בו מי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתה" - אבל אתה לעולם תשב ותתקיים וככוחך אז כוחך עתה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתה תקום" - לזה אשאל מעמך שאתה תקום ותרחם את ציון כי מעתה עת לחונן אותה כי בא הזמן

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי רצו" - כי עבדיך ישראל רוצים ומחבבים אבני המקום ההוא ועפרה נשאה חן בעיניהם ומאוד יתאוו להשיב אליה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וייראו" - אז ייראו הגוים ומלכיהם את שם כבודך

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בנה" - בראותם אשר בנה ה' את ציון ונראה הוא שם בכבודו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פנה" - כי פנה אל תפלת ישראל המעורר תפלה בתמידות 

מצודת ציון

"הערער" - מלשון הערה ר"ל המעורר בתפלה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תכתב זאת" - הגאולה הזאת תהיה כתובה לזכרון לדור אחרון בכדי שהעם הנברא אז יהלל יה על הגאולה ההיא

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"השקיף" - ענין הבטה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפתח" - להתיר קשרי האסורים להוליכם למיתה

"אנקת אסיר" - צעקת ישראל האסור בגולה 

מצודת ציון

"אנקת" - ענין צעקת אנחה כמו באנק חלל (יחזקאל כו)

"לפתח" - ענין התרת הקשר כמו מוסר מלכים פתח (איוב יב)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לספר בציון" - למען יסופר בציון וגו'

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהקבץ" - בעת יתקבצו עמים וממלכות לעבוד את ה'

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ענה" - את זה יספרו לומר הנה מאז ענה האויב כוחי בדרך בהיותי הולך בגולה ובזה קצר ימי 

מצודת ציון

"ענה" - מלשון ענוי

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בדור וגו'" - ר"ל בכל ימי הדורות בזמן השנים שקצבת אל תסלקם ביד האויב בחצי ימיהם וכאומר לא על עצמי בלבד אני מתפלל כ"א על כל הדורות

"אומר" - והייתי אומר בתפלה הלא אלי אתה אל תסלקני מן העולם בחצי ימי 

מצודת ציון

"תעלני" - ענין סלוק כמו כעלות גדיש בעתו (שם ה')

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפנים" - אתה יסדת את הארץ מתחלה מאין ליש וכן השמים מעשה ידך המה וא"כ קדמת להם 

מצודת ציון

"לפנים" - מתחלה כמו וזאת לפנים בישראל (רות ד')

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחלופו" - ר"ל כאשר תעשה כן תקום

"כלבוש" - שפושט האדם ומחליפו באחר כן תחליף את העולם כמ"ש הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה (ישעיהו סה)

"המה יאבדו" - סוף הדבר יהיה שהמה יאבדו ואתה תעמוד וא"כ גם תאחר להם 

מצודת ציון

"יבלו" - ענין רקבון וכמישה כמו ועלהו לא יבול (לעיל א')

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתה הוא" - אבל אתה דבר העומד בהוייתו ומתקיים ואין תשלום זמן לשנותיך 

מצודת ציון

"הוא" - ר"ל דבר העומד בהויתו ומתקיים

"יתמו" - מלשון תם והשלמה

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני עבדיך" - בני אברהם יצחק ויעקב ישובו לארצם וישכנו בה וזרעם יהיה נכון לפניך עד עולם ולא יוסיפו עוד ללכת בגולה ומוסב למעלה לומר את זה יספרו לעכו"ם לומר כזה וכזה התפללתי והנכם רואים כי שמע אלי 

מצודת ציון

"יכון" - מלשון הכנה